3A 指紋鑑工作坊
日期: 2018-03-01 (星期四) 地點: 學校
活動類別: 學術
3A班學生參與由化學科舉辦的指紋確認工作坊,學生會在工作坊中認識指紋的化學成分、套取指紋的化學原理、指紋的種類和指紋在犯罪學的應用。
香海正覺蓮社佛教正覺中學   HHCKLA BUDDHIST CHING KOK SECONDARY SCHOOL電話:22463383
新界將軍澳調景嶺翠嶺路38號    38 CHUI LING ROAD, TIU KENG LENG NT傳真:22463283
瀏覽人次:2150166
Powered By Friendly Portal System 9.03